Regulamin serwisu internetowego

DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
 2. Konsument– osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.personelsystem.com, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
 4. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie, przeznaczony do sprzedaży, w szczególności książki, gry, publikacje.
 5. Usługa – usługa prezentowana w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży, w szczególności akademie, szkolenia, doradztwo i coaching.
 6. Opis Produktu– dostępny w Sklepie Internetowym Personel System opis zawierający podstawowe informacje o Produkcie lub Usłudze i jego/jej przeznaczeniu oraz cenie;
 7. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Produktów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Produktów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Dane Osobowe Klienta – dane osobowe podanych przez Użytkownika w karcie rejestracyjnej oraz w Zamówieniu, w szczególności imię i nazwisko Użytkownika, adres jego miejsca zamieszkania.
 9. Dni Robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
 10. Dostawa– doręczenie przez Przewoźnika Produktów zamówionych przez Klienta, potwierdzone Dowodem Dostawy;
 11. Dowód Dostawy– dokument potwierdzający odbiór przesyłki podpisany przez przewoźnika i Klienta lub dokument elektroniczny dostępny na stronie przewoźnika;
 12. Konto Klienta- baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień
 13. Koszyk– narzędzie umożliwiające Klientowi dokonanie wstępnej selekcji Produktów oraz oszacowanie ich wartości oraz wartości przyszłego Zamówienia;
 14. Umowa Sprzedaży– umowa, w ramach której Personel System zobowiązuje się sprzedać a Klient kupić Produkty lub Usługi za cenę wskazaną na stornie internetowej sklepu i na warunkach opisanych w Opisie Produktu.
 15. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt. 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 17. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa w szczególności:
  • warunki niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży,
  • elementy Umowy sprzedaży,
  • tryb postępowania reklamacyjnego
  • warunki gwarancji na Produkty,
  • zasady ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży
 18. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 20. Właściciel Sklepu – Joanna Rajang, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Personel System Joanna Rajang z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem: ul. Czartoryskiego 16/12, 85-222 Bydgoszcz, NIP: 777-104-75-69.
 21. Rejestracja– dokonanie przez Klienta rejestracji swoich danych na stronie internetowej www.personelsystem.pl.
 22. Sklep Internetowy Personel System - serwis internetowy o adresie http://www.sklep.personelsystem.pl,
 23. Zamówienie– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (w przypadku Usług) lub formularz Zamówienia (w przypadku Produktów), zawierający oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające cenę, rodzaj i liczbę Produktów lub Usług.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy jest dostępny pod adresem www.sklep.personelsystem.pl.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Informacje o Produktach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego od Personel System potwierdzenia realizacji Zamówienia na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu. Potwierdzenie jest wysyłane przez Sklep Internetowy firmy Personel System po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Kupującego w Sklepie Internetowym Personel System.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym Personel System. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu art. 661 Kodeksu Cywilnego.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Klient ma możliwość dokonania wstępnej selekcji Produktów i/lub Usług, którymi jest zainteresowany przy użyciu Koszyka. Do momentu złożenia Zamówienia Klient może możliwość usuwania albo dodawania Produktów lub zmiany ilości zamawianych Produktów i/lub Usług.
 3. Składanie Zamówień możliwe jest 24 h/dobę, za wyłączeniem czasu w którym realizowane są czynności serwisowe lub aktualizacyjne.
 4. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  • numeru telefonu,
  • adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  • adresu e-mail,
 5. Złożenie zamówienia wiąże się również z akceptacją Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”, jak również z dokonaniem wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty lub Usługi
 6. W przypadku zakupu Usług typu: Coaching lub Doradztwo złożenie Zamówienia wiąże się również z wyborem:
  • konkretnego terminu realizacji Usługi w Kalendarzu zamieszczonym na stronie: www.personelsystem.pl w zakładce ZAPISY
  • realizatora Usługi po stronie Personel System
  • formy realizacji usługi (telefonicznie/ video-czat/ spotkanie
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. W terminie 48 godzin od daty złożenia Zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail wskazany w Zamówieniu odpowiedź potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji albo informację o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z uzasadnieniem.
 9. Składając Zamówienie Klient może jednocześnie dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla niego indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem Klienta”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 10. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 11. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, a także zmieniać dane swojego Konta.

CENY PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Ceny Produktów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów związanych z Dostawą.
 4. Personel System zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Produktów bez konieczności uprzedniego ogłoszenia.
 5. Każde Zamówienie jest realizowane zgodnie z cenami obowiązującymi w dacie złożenia takiego Zamówienia. Ponowne złożenie Zamówienia po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji bądź po anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika lub Personel System, jest traktowane jako nowe Zamówienie i jest realizowane zgodnie z cenami Produktów aktualnymi na dzień założenia nowego Zamówienia.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może dokonać zapłaty za Produkt w jednej z poniższych form płatności:
  • Przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu PRZELEWY24.pl
  • za pobraniem (płatne gotówką kurierowi przy odbiorze Produktu (dodatkowy koszt 15 zł)
  • przelewem bankowym na konto Właściciela Sklepu (mBank 16114020040000330275999848). Na przelewie w polu „Tytule przelewu” należy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
 2. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura.

KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.
 2. Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail: biuro@personelsystem.pl
 3. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opis przyczyny składania reklamacji.
 4. Każda reklamacja jest rozpatrywana w terminie do czternastu dni od dnia jej zgłoszenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ul. Czartoryskiego 16/12, 85-222 Bydgoszcz.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument zobowiązany jest do zwrotu wszystkich Produktów nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot ceny zapłaconej przez Konsumenta w wykonaniu Umowy Sprzedaży nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Personel System oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym. W przeciwnym wypadku Konsument zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poniesionych przez Personel System w celu przywrócenia Produktów do stanu poprzedniego. Konsument ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie zwracanych Produktów do momentu ich otrzymania przez Personel System
 4. Zwracane Produkty powinny zostać wysłane na adres: ul. Czartoryskiego 16/12, 85-222 Bydgoszcz.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 6. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, oraz
  • dostarczania prasy.

POZOSTAŁE WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY USŁUG

 1. Usługi można zamieniać na wniosek Klienta
 2. Właściciel serwisu w uzasadnionych przypadkach np. z przyczyn losowych niezależnych od niego zastrzega sobie możliwość zamiany terminu realizacji Usługi, tj. jest szkolenie lub sesja coachingowa pod warunkiem iż zaproponowany termin będzie odpowiedni dla obu stron (Klient, Właściciel)
 3. W sytuacji takiej jak usługi, szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który zakupił Usługę bądź inny produkt ma prawo do zmiany daty jej realizacji na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod pozorem, iż zmiana ta zostanie przesłana Właścicielowi Sklepu na adres e-mail biuro@personelsystem.pl najpóźniej 14 dni przed planowanym szkoleniem lub innej usługi, pod zastrzeżeniem, iż zaproponowana data będzie odpowiednia dla Właściciela Sklepu. Kiedy klient nie poinformuje Właściciela Sklepu o zmianie w ciągu 14 dni do umówionej Usługi to wtedy zmiana ta objęta zostanie kosztami administracyjnymi w wysokości 80 zł brutto. W przypadku niepoinformowaniu administratora o zmianie terminu świadczonej Usługi, jego rezerwacja przepada!
 4. W momencie kiedy Klient, kupił Usługę ma możliwość odstąpienia jej innej wskazanej przez siebie osoby, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Administratorowi Sklepu na adres biuro@personelsystem.pl nie później niż 14 dni przed umówiona data realizacji Usługi!
 5. Wszystkie zgody, które klient akceptuje podczas rejestracji oraz zakupu może odwołać kierując odpowiednie pismo na adres biuro@personelsystem.pl
 6. Używając Sklepu Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zakazanych przez przepisy prawa, w tym min. treści, które uwłaczają cudzą godność, nawołując do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  • niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

WARUNKI TECHNICZNE ORAZ REKLAMACJE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest firma Personel System.
 2. Personel System przetwarza Dane Osobowe Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym nawiązania, zmiany lub jej rozwiązania, oraz w celach marketingowych i archiwizacji.
 3. Dane Osobowe Klienta są również przetwarzane przez Przewoźnika w celu dostarczenia przesyłki. Dane zgodnie z żądaniem Klienta są przekazywane do Przewoźnika. Wybór sposobu dostarczenia zamówienia jest jednocześnie zgodą na przekazywanie danych do firmy kurierskiej w celu realizacji przesyłki.
 4. Personel System zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), w szczególności umożliwia Klientowi stały wgląd do jego Danych Osobowych oraz ich uzupełnienie i poprawienie.
 5. Klient ma prawo do żądania od Personel System zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do gier dostępnych w Sklepie Internetowym Personel System, są zastrzeżone dla autora, czyli firmy Personel System. Żadnej części gry nie wolno powielać, przechowywać, kopiować czy przekazywać w żadnej formie (elektronicznej, mechanicznej, kserograficznej, fotograficznej, zapisu na taśmie czy innej) bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia od autora.
 2. Kupujący nie jest uprawniony do:
  • komercyjnego udostępniania Gry w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim w jakimkolwiek zakresie;
  • sporządzania kopii Gry w jakikolwiek sposób i na jakichkolwiek nośnikach informacji;
  • wynajmowania, odstępowania, zbywania, zwielokrotniania, wydzierżawiania Gry lub jej części;
  • dokonywania tłumaczeń, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w Grze. Modyfikacje lub inne wymienione wyżej zmiany stanowią naruszenie prawa autorskiego.
 3. Prawa autorskie do publikacji elektronicznych są zastrzeżone dla ich autorów. Nie wolno ich, ani żadnej części powielać, przechowywać, kopiować czy przekazywać w żadnej formie (elektronicznej, mechanicznej, kserograficznej, fotograficznej, zapisu na taśmie czy innej) bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia od autora.
 4. Wszelkie materiały (w tym zdjęcia, logotypy, teksty, nagrania, grafiki) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sądy właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Czat z Personel System nowe